ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
30 Ιανουαρίου, 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.1729 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
30 Ιανουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΠ
Η ΣΚΠ συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ.
Συμπλήρωση πεδίων
ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02, 10)
ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός – Αριθμός – ΤΚ – Περιοχή
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ
1η στήλη: «Ημέρα»
Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε γραμμής.
2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής»
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.
3η Στήλη: «Αξία Συνταγών»
Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα (00:00 – 24:00).
4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων»
Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι σαν συμμετοχή (ποσοστό 10% η 25% επί της τιμής αποζημίωσης κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 1€ που τυχόν παρακρατήθηκε από τον ασφαλισμένο.
5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ»
Αναγράφεται το άθροισμα των επιβαρύνσεων (ως «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» νοείται το μέρος της διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης που τυχόν βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ).
ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής)
Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά):
 • Το πλήθος των κλινικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα,
 • Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών κλινικών, και
 • Το άθροισμα των επιβαρύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών. 

1€ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Αναγράφεται το πλήθος των συνταγών που υπόκεινται στις διατάξεις για το 1€
1€ – ΠΟΣΟ
Αναγράφεται το ποσό που εισπράχθηκε λόγω του 1€
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Υπολογίζεται με τον τύπο:
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = ΣΑξίας – ΣΣυμμετοχής + ΣΕπιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός: Η Σειρά (αν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων
Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Ποσό: Το «Πληρωτέο από τον ΕΟΠΠΥ» ποσό του τιμολογίου
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (αν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων).
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
 1. Η ΣΚΠ αφορά συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις ορών, εμβολίων, παραγώγων αίματος και αναλωσίμων ΔΕΝ καταχωρούνται με τις συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη ΣΚΠ από 1-2-2014.
 2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο για τα αναλώσιμα υλικά και ένα για ορούς εμβόλια και παράγωγα αίματος και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».
 3. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων και εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.
 4. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων ΕΚΤΟΣ του φακέλου.
 

 5. Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα από τα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό.