ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ
10 Αυγούστου, 2016
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
25 Αυγούστου, 2016
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ
10 Αυγούστου, 2016
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
25 Αυγούστου, 2016
Εμφάνιση όλων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 23/8/2016

Πρωτ. 2196

 

                                                                                 ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 παρ. εδάφιο δ/ της υπ’ αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (ΦΕΚ Β’ 1445/23.5.2016) ΚΥΑ «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών καθώς και το ΦΕΚ της δημοσίευσής του, εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ, κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση της εταιρείας και του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας», ενώ σύμφωνα με την παρ. στ/ του αυτού άρθρου «Κάθε παράβαση των οριζομένων στο παρόν άρθρο συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας ίδρυσής του φαρμακείου από την αρμόδια για τη χορήγηση της αρχή.»

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα φαρμακεία της δύναμης του συλλόγου σας, όπως όλοι οι συνάδελφοι που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει καταστατικά και τροποποιήσεις των εταιρειών εκμετάλλευσης των φαρμακείων τους, να τα προσκομίσουν στον σύλλογο για την επικαιροποίηση του μητρώου μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου, προθεσμία μετά το πέρας της οποίας θα εφαρμοστεί αυστηρώς η άνω διάταξη και θα ανακληθούν οι άδειες ίδρυσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε η ενημέρωση του συλλόγου για τις τροποποιήσεις αυτές να γίνεται απευθείας από το ΓΕΜΗ, αλλά προς το παρόν αυτό δεν είναι εφικτό.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ