Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3846/2010

ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)» Αριθ. Πρωτ. Γ55/778 18-6-2010

Σχετικά: 1. Έγγραφα υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 & Φ. 42000/οικ.14609/1757/3-6-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

2. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/773/4-6-2010

Σε συνέχεια στο ανωτέρω σχετικό (2) έγγραφό μας σας επισυνάπτουμε:

Α) το υπ’ αριθμ. Φ. 42000/οικ.14609/1757/3-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο επίσης κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3846/2010 που αφορούν στα ακόλουθα:

– στην προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 235/00

– στην προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών ως προς την ίδρυση φαρμακείου και ως προς την χρέωση των φαρμάκων.

Β) το Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των συνταγών και παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

– θεώρησης των συνταγών σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές και από ελεγκτές ιατρούς άλλου φορέα εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν διαθέτει ελεγκτές στην περιοχή και, αντιστρόφως, θεώρηση συνταγών ασφαλισμένων άλλων ταμείων σε περιοχές που μόνο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαθέτει ελεγκτές ιατρούς

– αποστολής με τηλεομοιότυπο (fax) της συνταγής στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό και να επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση:

– για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

– για συνταγές που περιέχουν φάρμακα που αναφέρονται στην κυα Φ. 80000/οικ.11385/1394/ΦΕΚ 569/Β/2010 τα οποία προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά φαρμακεία με τη διαδικασία του «στερείται».

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010 είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής συμπεριλαμβανομένου του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιατρού που συνταγογραφεί. Κατόπιν αυτού θα πρέπει όλοι οι ιατροί του Ιδρύματος να συμπληρώνουν από 1ης Ιουνίου 2010 σε κάθε συνταγή που εκδίδουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης όπως ρητά προβλέπεται στον ανωτέρω Νόμο. Η χρήση σφραγίδας στο πεδίο «ΑΜΚΑ Ιατρού» είναι επιτρεπτή με την προϋπόθεση να μην επικαλύπτονται άλλα πεδία του εντύπου της συνταγής. Σε περίπτωση που οι ιατροί δεν προχωρήσουν στην άμεση αναγραφή του ΑΜΚΑ τους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Oι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να ορίσουν, όπου δεν υπάρχουν ήδη, ελεγκτές ιατρούς με γνώμονα τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με ευθύνη τους να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.