Διευκρινήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3846/2010
8 Νοεμβρίου, 2011
Χορήγηση φαρμάκων για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3846/2010
8 Νοεμβρίου, 2011
Χορήγηση φαρμάκων για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν. 3846/2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α, 66 περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 32 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Από τις διατάξεις του νόμου προβλέπονται τα κάτωθι:

1. Mε την παρ. 1 επιχειρείται σαφής κατηγοριοποίηση των ποινών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 121/08 και συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία επιβολής τους σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων των ιατρών και των φαρμακοποιών.

Ειδικότερα:

1α) Με την παρ 1Α τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ 121/08 και ρυθμίζονται θέματα επιβολής πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που οι θεράποντες ιατροί παραβαίνουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό υποχρεώσεις τους. Με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα της οριστικής διακοπής της σύμβασης του Ασφαλιστικού Φορέα με το συμβεβλημένο ιατρό ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του. Ακόμη προβλέπεται ότι η διακοπή της σύμβασης καθώς και ο αποκλεισμός κάθε συνεργασίας των μη συμβεβλημένων ιατρών με τους Ασφαλιστικούς Φορείς επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, η οποία είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών φορέων.

1β) Με την παρ. 1Β τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ 121/08 και προβλέπεται, πέραν των ανωτέρω κυρώσεων (παρ. 1Α), και η επιβολή χρηματικών προστίμων στους ιατρούς, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. Σημειώνεται ότι με τη διάταξη αυτή επέρχεται αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων χρηματικών κυρώσεων σε σχέση με τις κυρώσεις της προϊσχύουσας διάταξης και συγκεκριμένα: α) Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά 50%.

β) Πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τη συχνότητα καi βαρύτητα της παράβασης. 1γ) Με την παρ. 1Γ τροποποιείται η παρ. 15 του άρθρου 4 του Π.Δ 121/08, και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε περίπτωση που ο συμβεβλημένος φαρμακοποιός παραβαίνει τις οριζόμενες από το συγκεκριμένο άρθρο αυτό, υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα επέρχεται αυστηροποίηση των κυρώσεων, οι οποίες ανάλογα με την συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης διαμορφώνονται ως εξής:

α) Πρόστιμο κυμαινόμενο από 10% εώς 50% αντί του προϊσχύοντος 1% έως 30%, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον προηγούμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο έγινε η παράβαση. β) Προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών για διάστημα από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, αντί του προϊσχύοντος από δύο (2) μέχρι έξι (6) μήνες. γ) Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον φορέα τόσο για τον συγκεκριμένο Ασφαλιστικό Φορέα όσο και για οποιοδήποτε άλλο Φορέα με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση. Επισημαίνεται ότι για τον καλύτερο συντονισμό όλων των ενεργειών, η διακοπή της σύμβασης ή και ο αποκλεισμός κάθε μελλοντικής συνεργασίας επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, η οποία θα είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων.

Επιπλέον για τις προβλεπόμενες, υπό λατινικό χαρακτήρα I, II, III, IV, V, παραβάσεις της παρούσης παραγράφου, επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο από 3.000€ έως 15.000€, αντί του προϊσχύοντος προστίμου από 3.000€ έως 30.000€.

1δ) Με την παρ. 1Δ, δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών από εντολές παρακλινικών εξετάσεων και συνταγών φαρμάκων ιατρών και φαρμακοποιών μετά την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης με τους Ασφαλιστικούς Φορείς και εφεξής.

1ε) Με την παρ. 1Ε ορίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, επιβάλλετα στα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Ιδιωτικές Κλινικές, που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ποινή διακοπής σύμβασης ή αποκλεισμού τους από κάθε μελλοντική συνεργασία, εφόσον διαπιστωθούν πράξεις που ζημιώνουν τους φορείς. 2. Με την παρ. 3 προβλέπεται κατάσχεση των ταινιών γνησιότητας, που βρίσκονται κατά την διάρκεια του ελέγχου, αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευασμάτων και μη επικολλημένες στις συνταγές ή μονάδες ιδιοσκευασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας και περαιτέρω παράδοση των κατασχεθέντων στον ΕΟΦ. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται και η έκδοση Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΟΦ με την οποία ενεργείται η κλαταστροφή των ιδιοσκευασμάτων ή η διάθεση αυτών σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα. 3. Με την παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα με αποφάσεις των ΔΣ των Ασφαλιστικών Φορέων να καθορίζονται ανώτατες τιμές για υλικά επεμβάσεων οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής διατροφής. Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι ήδη καθορισθείσες ανώτατες τιμές από τους Ασφαλιστικούς Φορείς. 4. Με την παρ. 5 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 18 του Ν. 3260/04 και για τον Γεν. Επιθεωρητή και τους ελεγκτές της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, ώστε να μην εξετάζονται, να μην διώκονται και να μην ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν θα έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί δόλος, παραβίαση απορρήτου πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος. 5. Μετά την υποχρεωτική καθιέρωση του ΑΜΚΑ ως αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας και στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας από πλευράς ΦΚΑ κοινής μηχανογραφικής εφαρμογής βάσει του ενιαίου εντύπου συνταγής, με την παρ. 6 προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ ιατρού στο έντυπο της συνταγής κατά την συνταγογράφηση. Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο από τον συνταγογράφο ιατρό το σχετικό πεδίο του συνταγολογίου, καθώς και τα λοιπά πεδία αυτού, δεν θα εκτελούνται οι συνταγές από τον φαρμακοποιό. Με ευθύνη Δ/ντών των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να δοθεί από ένα αντίγραφο του παρόντος εγγράφου στους ιατρούς της μονάδας τους που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των ΚΥ και ΠΙ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφ’όσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Επίσης αντίγραφα να δοθούν από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.