ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ICD-10