ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
30 Οκτωβρίου, 2014
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΣΑΥ 2015
30 Οκτωβρίου, 2014
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
30 Οκτωβρίου, 2014
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΣΑΥ 2015
30 Οκτωβρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

Απάντηση ΠΦΣ για την υποχρέωση εφημεριών και για το διευρυμένο ωράριο

Αθήνα,          29/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                             ΝΠΔΔ

         

Αριθμ. Πρωτ. 3001

 

 

Προς τον κ. Λάμπρο Χριστοδούλου, φαρμακοποιό

Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

            Θέμα: «Υποχρέωση εφημεριών και διευρυμένο ωράριο»

           

            Σε απάντηση του από 06.10.2014 ερωτήματός σας, το οποίο εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα εξής:

            1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991 ορίζει σχετικώς: «2. Της υποχρεώσεις εφημεριών απαλλάσσονται, μετά από απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος».

            2ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).

            Το δε άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

            3ον. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β) Γ.Π.118308/08.02.2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κατόπιν ομοφώνου γνωμοδότησης της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κρίθηκε ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο η πλήρης συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κατά νόμον καταρτισθέν πρόγραμμα εφημεριών χωρίς εξαιρέσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τοις πάσι ότι ΟΥΔΕΙΣ εξαιρείται της υποχρεώσεως εφημεριών.

Έτσι, φαρμακοποιός που αιτείται την εξαίρεσή του από τις εφημερίες που ορίζει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν δύναται να συμμετέχει στο διευρυμένο ωράριο ή να λειτουργεί το φαρμακείο του κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 12 της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.

            Είμαστε εις διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ