Ενημέρωση για τις Ληξιπρόθεσμες & Τρέχουσες Οφειλές
23 Νοεμβρίου, 2014
ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/12ΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1 Δεκεμβρίου, 2014
Ενημέρωση για τις Ληξιπρόθεσμες & Τρέχουσες Οφειλές
23 Νοεμβρίου, 2014
ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/12ΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1 Δεκεμβρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΗ

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. οικ.38425/31-10-14 και την νέα συλλογική σύμβαση, που υπογράφτηκε 31-10-14, μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ, τροποποιείται η διαδικασία υποβολής λογαριασμών των φαρμακείων.

Παρακάτω θα σας δώσουμε οδηγίες για το νέο τρόπο κατάθεσης συνταγών στο διανεμητικό λογαριασμό του ΦΣΗ.

Τα παρακάτω θα ισχύουν για κάθε μήνα και θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς με έναρξη εφαρμογής την κατάθεση των συνταγών μηνός Νοεμβρίου που θα γίνει από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2014.

1. Χρονικά περιθώρια κατάθεσης

Η υποβολή των λογαριασμών από το ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ (διανεμητικό λογαριασμό) προς τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση θα πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός των πρώτων 5 εργασίμων ημερών κάθε μήνα, στις οποίες θα πρέπει να παραλαμβάνονται οι φάκελοι με τις συνταγές, να καταχωρούνται τα παραστατικά στο μηχανογραφημένο σύστημα του ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ, να συσκευάζονται οι συνταγές και να αποστέλλονται με την COURIER στην ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ.

 
Κατά την 5η μέρα θα γίνεται η διαδικασία ελέγχου, καταχώρησης και συσκευασίας των δαπανών, προκειμένου να παραληφθούν τα πακέτα από την COURIER και να ενημερωθεί η ΚΜΕΣ με την αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων των δαπανών.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω, η κατάθεση των συνταγών στο ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων εργάσιμων ημερών του μήνα, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διεκπεραίωσης.

2. Προετοιμασία Φακέλων Συνταγών

Η κατάθεση θα πρέπει να διαχωρίζεται και θα γίνεται ως εξής:

Α. Ένας φάκελος (η και περισσότεροι) με τις συνταγές φαρμάκων όπου πλέον μαζί θα συμπεριλαμβάνονται και οι συνταγές εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος.
Θα διαχωρίζονται οι χειρόγραφες συνταγές από τις ηλεκτρονικές ( σε άλλο υποφάκελο θα πρέπει να τοποθετούνται οι χειρόγραφες) (η αρίθμηση είναι ενιαία).

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (πρωτότυπα):

• Η Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση
• Το Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων
• Το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής με τα υποδείγματα τιμολογίων (εκτύπωση eopyykmes.gr) (μην ξεχνάτε να το σφραγίζετε)

Β. Ένας φάκελος με τις συνταγές των ανασφάλιστων Ν.4270/2014 (εάν υπάρχουν)

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει:

• Το Πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφάλιστων Ν.4270/2014

Γ.  Ένας φάκελος με τις γνωματεύσεις αναλωσίμων ΣΔ (εάν υπάρχουν)

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει:

• Το Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων ΣΔ και το αποδεικτικό από το e-ΔΑΠΥ

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια καθαρογραμμένα και σύμφωνα με τη βοήθεια των υποδειγμάτων από την εφαρμογή της ΚΜΕΣ.

Οι φάκελοι Αναλωσίμων και Ανασφάλιστων (Β+Γ), αναγράφοντας εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται και την ένδειξη «Αναλώσιμα» και «Ανασφάλιστοι Ν.4270/2014», θα μπαίνουν εντός του φακέλου των Φαρμάκων (Α) στον οποίο και εκεί θα αναγράφονται όλα τα πλήρη στοιχεία του Φαρμακείου (Μήνας, έτος, Αρ. Σύμβασης, ΑΦΜ, Επωνυμία, Σύλλογος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ.

3. Υπόλοιπα Συνοδευτικά Έγγραφα

Εκτός των φακέλων συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:

Πακέτο αντιγράφων εγγράφων

• Αίτηση προς το ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ

•  Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ (η αίτηση που έχουμε δεν έχει αλλάξει))

• Φωτοαντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης φαρμάκων

•  Φωτοαντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων

•  Φωτοαντίγραφο τιμολογίου ανασφάλιστων Ν.4270/2014

• Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αναλωσίμων ΣΔ

•  Φωτοαντίγραφο Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής με τα υποδείγματα τιμολογίων (μην ξεχνάτε να το σφραγίζετε)

•  Φορολογική Ενημερότητα (εν ισχύ)

• Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ (εν ισχύ)

Δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον έγγραφο ή εκτύπωση κατάστασης πλην των παραπάνω.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση των στοιχείων του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.

Τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων θα πρέπει πάντα να συμπληρώνονται σωστά και να συμφωνούν επακριβώς με τα ποσά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.
Συνημμένη: Η νέα αίτηση προς το ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από τον επόμενο μήνα (αφορά τις συνταγές που θα εκτελεστούν από 01 Δεκέμβριου και μετά) στη Συγκεντρωτική Κατάσταση (ΣΚΠ) θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, των ορών και των παραγώγων αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του Ν.4270/2014 (Ανασφάλιστοι – σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.).

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:

  1. ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  3. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ      Ν.4270/2014

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ:

 

ΑΞΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

       

ΓΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

       

ΓΙΑ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

       

ΣΥΝΟΛΟ

       

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι έχω αποκλειστικά εγώ την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του παραπάνω πίνακα καθώς επίσης και για τα παραστατικά που επισυνάπτω έχω εγώ την αποκλειστική ευθύνη γνησιότητας και εγκυρότητας τους.

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

                                                                                                  Σφραγίδα-Υπογραφή