ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6 Σεπτεμβρίου, 2012
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
12 Σεπτεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/12

                                                                                              

       Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β. 1468/03-05-2012 όλοι όσοι έχουν συστήσει Ο.Ε. ή Ε.Ε., για την εκμετάλλευση του φαρμακείου τους προ της 04/04/11 οφείλουν να ζητήσουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ (γενικό εμπορικό μητρώο) που τηρείται στα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια (προσοχή: απλή εγγραφή στα μητρώα ΓΕΜΗ και όχι εγγραφή ως μέλους του εμπορικού επιμελητηρίου του φαρμακοποιού, δοθέντος ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3601/28 δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωση.) Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει έως και 11/10/12. Η μη εγγραφή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου από 600 έως και 30.000 ευρώ.

Η εγγραφή γίνεται με αίτηση, ατελώς, του ενδιαφερομένου, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, (www.businessportal.gr) με χρήση κωδικών TAXIS NET    και στη συνέχεια μέχρι 11/10/12 πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), εφόσον είναι κωδικοποιημένο, άλλως υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό και οι μετέπειτα γενόμενες τροποποιήσεις αυτού.

 

Από τη γραμματεία του ΦΣΗ