Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης φαρμάκων για ασφαλισμένους του ΟΓΑ
5 Ιανουαρίου, 2012
oga logo
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
5 Ιανουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Συνταγογράφηση από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγύης, το τέλος του άρθρου 23 της αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ Β,2456) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού ΑΔΑ: ΒΟΝ0Λ-Δ3Φ Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ιατροί του ΕΟΠΥΥ, εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του, φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις που θα εκτελούνται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, μόνον με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3892/2010 (Α΄, 189) «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», αφού πιστοποιηθούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1/1/2012.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

>> Δείτε την ανακοίνωση σε pdf