Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου στα Κ.Υ