ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΠΟ 01-12-12)
4 Δεκεμβρίου, 2012
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
10 Δεκεμβρίου, 2012
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΠΟ 01-12-12)
4 Δεκεμβρίου, 2012
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
10 Δεκεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ-MH ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
 
ΚΑΤΑ
 
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» εδρεύοντος εις το Αμαρούσιο Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενου.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
 
1. Εις το Υπουργείο Οικονομικών (Γραφείο Υπουργού).   
2. Εις το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γραφείο Υπουργού).
3. Εις το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γραφείο Υπουργού).
 
————————————————————-
 
            Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας και τις αντίστοιχες δημόσιες διαβεβαιώσεις σας, συνεχίζετε να είστε απολύτως ασυνεπείς εις τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει δυνάμει της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επιθυμώντας να συνδράμει – εις το μέτρο των δυνατοτήτων των φαρμακοποιών μελών του – τους Έλληνες ασφαλισμένους που δοκιμάζονται από τη σοβούσα οικονομική κρίση, απεδέχθη εις τα μέσα Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους το υποβληθέν εκ μέρους σας χρονοδιάγραμμα πληρωμών πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών σας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρείτο πιστά από εσάς. Με την εκπρόθεσμη καταβολή τμηματικώς, καίτοι τούτο δεν προβλέπεται σχετικώς εις τη μεταξύ μας Σύμβαση, των οφειλών σας, είχατε συνάμα δεσμευθεί δημοσίως ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα τηρηθεί πιστά και απαρέγκλιτα και ότι θα εξευρεθεί λύση της χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτως ώστε να μην ανακύπτει κάθε μήνα το αυτό πρόβλημα της μη καταβολής των οφειλών σας προς τα φαρμακεία.
Δυστυχώς, καίτοι έχουν παρέλθει δύο και πλέον μήνες από τότε, παρά τις δεσμεύσεις σας, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν τηρείται, και οι οφειλές σας συνεχίζονται να καταβάλλονται τμηματικά κι εκπροθέσμως ακόμη και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, και «έναντι».
Κι όλα αυτά, όταν ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί εκ μέρους σας το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους φαρμακοποιούς των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012.
            Η καθυστέρηση εις την εξόφληση των υποχρεώσεών σας είναι καθ’ όλα παράνομη και αντισυμβατική.
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν δύναται να συνεχισθεί άλλο.  
Είναι ανεπίτρεπτο να μην τηρείτε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο κάθε φαρμακοποιός πότε θα πληρωθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που έχει αγοράσει και ήδη πληρώσει εις τους προμηθευτές του και έχει κατόπιν διαθέσει δύο και τρεις μήνες πριν. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας καθιστά αδύνατη για τον φαρμακοποιό την δυνατότητα να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αποτέλεσμα να καθίσταται μετέωρη και εν αμφιβόλω η επιβίωση του φαρμακείου του.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μη καταβολή εκ μέρους σας των οφειλομένων προς τους φαρμακοποιούς, έχει οδηγήσει το σύνολο του κλάδου μας σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ασφυξίας, παντελούς ελλείψεως ρευστότητας και σε αδυναμία λειτουργίας των φαρμακείων. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει το παράδοξο να καλούμαστε να καταβάλουμε εις το Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις συνταγές εκείνες, τις οποίες καθυστερείτε να μας πληρώσετε, καθώς επίσης και τον φόρο εισοδήματος για εισόδημα του παρελθόντος έτους, το οποίο ουδέποτε έχουμε λάβει.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την οικονομική δυσπραγία μας επιτείνει το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί δίμηνης πίστωσης, παρανόμως απαιτούν από τους φαρμακοποιούς να εξοφλούν τις παραγγελίες των φαρμάκων είτε τις μετρητοίς – το πλέον σύνηθες – είτε το αργότερο εντός είκοσι τριάντα το πολύ ημερών, για τα δε φάρμακα υψηλού κόστους οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν να προβαίνουμε σε άμεση εξόφληση αυτών.
Κι ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με την ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας θέτετε σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο τους 9.000.000 ασφαλισμένους σας, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουμε και για την οποία είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία να προβούμε εις την προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων.
Κι ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά σας προσπαθείτε να μετακυλήσετε το πρόβλημα από την παράνομη και αντισυμβατική μη καταβολή των οφειλών σας σε εμάς, ωθώντας μας σε σύγκρουση με τους ασφαλισμένους σας και κυρίως με τους πιο οικονομικά αδύναμους.
Κι ενώ ακόμη εκκρεμεί η καταβολή των οφειλών σας για το 2011 προς τα φαρμακεία παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
Επειδή αρνούμενοι παρανόμως να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας, ωθείτε σε οικονομικό αφανισμό τα φαρμακεία και θέτετε σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
 
            Σας δηλώνουμε ότι είμαστε εις τη δυσάρεστη θέση να προβούμε νομίμως και συμβατικώς, με αποκλειστική υπαιτιότητά σας, εις την αναστολή – διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 26ηΝοεμβρίου 2012, μέχρι την εξόφληση όλων των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας των φαρμακοποιών – μελών να αγοράσουν – προμηθευτούν τα αναγκαία φάρμακα.
Επίσης, σας δηλώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως αντισυμβαλλόμενο μέρος της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων, δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτός τα μέλη του, τόσο με την υπογραφή της συμβάσεως, όσο και κατά την διάρκεια της εκτελέσεως αυτής. Έτσι, η από 21.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. περί αναστολής – διακοπής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 26η Νοεμβρίου 2012, δεσμεύει νομίμως και συμβατικώς τόσο όλους τους φαρμακοποιούς – μέλη του, όσο και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της ως άνω Συμβάσεως, οι όροι της δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή της ως άνω συλλογικής Σύμβασης, οι φαρμακοποιοί δεν εκπροσωπούνται ατομικά έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο δια του Π.Φ.Σ.
Για το λόγο αυτό, εις την περίπτωση που κάποιος φαρμακοποιός από την 26ηΝοεμβρίου 2012 και για το διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή – διακοπή, προβεί σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένου σας, χορηγώντας επί πιστώσει τα αναγραφόμενα εις τη συνταγή φάρμακα, κατά παράβαση της σχετικής αποφάσεως του Π.Φ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί εις την καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν κατά το διάστημα της αποφασισθείσης από τον Π.Φ.Σ. αναστολής – διακοπής. Επίσης,  ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί εις την διευκόλυνση παντί τρόπω των φαρμακοποιών που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω απόφαση του Π.Φ.Σ.  
Τέλος, με την παρούσα δηλώνουμε άμα, ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσετε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είστε αποκλειστικώς και μόνο Σεις υπεύθυνοι απέναντι εις το Νόμο.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται προς γνώσιν του και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.
            Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,17 €.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                           
 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ