ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
10 Ιουλίου, 2017
ΕΟΠΥΥ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
17 Ιουλίου, 2017
ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
10 Ιουλίου, 2017
ΕΟΠΥΥ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
17 Ιουλίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΕΟΠΥΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σ.Δ.

ΕΟΠΥΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σ.Δ.

ΦΕΚ 2181/Β/27-6-2017

Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες απόσακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.2.2014)«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγήσκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

4. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση τουΥπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περίδιορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

5. Την αριθ.615/375/29-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί καθορισμού τιμώναποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 τουν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/ τ.Α΄/23-12-2016).

7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονόςότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει:

Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδηδιαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικάαναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοιαποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά τοαπολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θαπαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472(ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάσητις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμήκάθε φορά.Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτι-κές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων,αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τιςσχετικές κυρώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΙΔΟΣΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ(ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ25 STRIPS9,75€/25ΤΜΧ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ50 STRIPS19,50€/50ΤΜΧ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ100 STRIPS—-39,00€/100ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ50 ΤΕΜ4,59€/50ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ100 ΤΕΜ—-9,18€/100ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ 1,15€/25ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 2,30€/50ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ—- 4,59€/100ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ—- 6,89€/150ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ—- 9,18€/200ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ13,00€/ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ2,85€/ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ46,60€/ΤΜΧ