Παρέχονται διευκρινήσεις που αφορούν τη χορήγηση των ΦΥΚ στον ΟΓΑ