ΦΣΧ ΚΑΙ ΣΥΦΑΧ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIOSCOURIDES
17 Δεκεμβρίου, 2014
ΑΠΟ ΠΦΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚEIΩΝ
22 Δεκεμβρίου, 2014
ΦΣΧ ΚΑΙ ΣΥΦΑΧ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIOSCOURIDES
17 Δεκεμβρίου, 2014
ΑΠΟ ΠΦΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚEIΩΝ
22 Δεκεμβρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΠΦΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

                                                                                                             Αθήνα 19/12/14

                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 3573

 

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικό Σύλλογο Δράμας

Κοινοποίηση:

στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: «Υποχρεωτική αργία Κυριακής»

Επί του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 181/17.12.2014 εγγράφου σας επαγόμεθα τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» ορίζεται ότι : «2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζομένας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότης.»

Η δε παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζει ότι «5. Ως προς τα Φαρμακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ημέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως τούτων.»

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα φαρμακεία παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά την Κυριακή, εκτός των περιπτώσεων που εφημερεύουν. Τυχόν παραβίαση των διατάξεων αυτών επισύρει ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους παραβάτες φαρμακοποιούς.

 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων επουδενί ταυτίζεται ή επηρεάζεται από τον ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Άλλωστε σύμφωνα με την περίπτωση 35 του άρθρου 75 της παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ορίζεται ειδική αρμοδιότητα των Δήμων για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.