ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
20 Ιουνίου, 2014
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7 Ιουλίου, 2014
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
20 Ιουνίου, 2014
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7 Ιουλίου, 2014
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

ΕΟΠΥΥ: «Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού».

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. 

Επειδή στα Τμήματα Παροχών υποβάλλονται για απόδοση δαπάνης ιατρικές 

γνωματεύσεις στις οποίες αναφέρονται μόνο εμπορικές ονομασίες ορισμένων ειδών και οι κωδικοί αυτών, καθώς και έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών, εφιστούμε την προσοχή σας ούτως ώστε να μη γίνονται δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, όπως και έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του 

χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ιατρική γνωμάτευση να έχει εκδοθεί από το θεράποντα ιατρό και εγκριθεί από ελεγκτή ιατρό πριν την έκδοση του παραστατικού αγοράς των υλικών και κατόπιν ο ασφαλισμένος να αιτείται την απόδοση της σχετικής δαπάνης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 

 

Παράδειγμα: Όταν αναγράφονται και εμπορικό όνομα και ταινίες σακχάρου à δεν τα δίνουμε

Τα δίνουμε μόνο όταν γράφει à ταινίες σακχάρου