Πίνακας των lifestyle φαρμάκων για ενδείξεις που δεν καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση
25 Αυγούστου, 2011
ΙΚΑ ΕΤΑΜ Εμβόλια που χορηγούνται με 0% συμμετοχή από τα ιδιωτικά φαρμακεία
25 Αυγούστου, 2011
Εμφάνιση όλων

Τα 89 Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους

Τα 89 Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους

Με την αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509 Υπουργική Απόφαση η οποία εμφανίζεται στο ΦΕΚ Β. Αρ.Φύλλου 2717/31-12-2008  καθορίζονται τα 89 φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄93) και τα οποία θα μπορούν υπό ιδιαίτερη προϋπόθεση κόστους να χορηγούνται και από τα φαρμακεία.
Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους
 

Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους

Α/Α Ονομασία Προϊόντος Δραστική ουσία
1 ALIMTA PEMETREXED DISODIUM
2 ANZEMET DOLASETRON MESILATE
3 ARANESP DARBEPOETIN ALFA
4 AVASTIN BEVACIZUMAB
5 AVONEX INTERFERON BETA 1A
6 BEROMUN TASONERMIN
7 BETAFERON INTERFERON BETA 1B RECOMBINANT
8 CAELYX DOXORUBICIN
9 CAMPTO IRINOTECAN
10 CERTICAN EVEROLIMUS
11 COPAXONE GLATIRAMER ACETATE
12 CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM
13 ENBREL ETANERCEPT
14 EPREX EPOETINUM ALFA
15 ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE
16 FLEBOGAMMA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
17 GAMMAGARD SD IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
18 GRANOCYTE LENOGRASTIM
19 GRANULOKINE FILGRASTIM
20 HERSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL
21 HERCEPTIN TRASTUZUMAB
22 HUMIRA TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
23 HYCAMTIN TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
24 INTRAGLOBIN F IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
25 INTRATECT INTERFERON ALFA 2B
26 INTRONA INTERFERON ALFA 2B
27 KEPIVANCE PALIFERMIN
28 KINERET ANANKIRA
29 KIOVIG IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
30 LEUSTATIN CLADRIBINE
31 LUCENTIS RANIBIZUMAB
32 MABCAMPATH ALEMTUZUMAB
33 MABTHERA RITUXIMAB
34 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
35 MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL− EPOETIN BETA
36 MYFORTIC MYCOPHENOLIC ACID
37 MYOCET DOXORUBICIN
38 NAVELBINE VINORELBINE DITARTATE
39 NEORECORMON EPOETIN BETA
40 NEULASTA PEGFILGRASTIM
41 NEXAVAR SOPAFENIB
42 OCTAGAM IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
43 ORENCIA ABATACEPT
44 OVAPAC PACLITAXEL
45 PACLITOL PACLITAXEL
46 PACLITAXEL/ GENERICS PACLITAXEL
47 PACLITAXEL/ HOSPIRA PACLITAXEL
48 PACLIXEL PACLITAXEL
49 PATAXEL PACLITAXEL
50 PAXENE PACLITAXEL
51 PAXENE PACLITAXEL PACLITAXEL
52 PEGASYS PEGINTERFERONE ALFA 2 A
53 PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA −2B
54 PENTAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
55 PROGRAF TACROLIMUS
56 RAPAMUNE SIROLIMUS
57 REBIF INTERFERON BETA 1A
58 REMICADE INFLIXIMAB
59 REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
60 RETACRIT EPOETIN ZETA
61 REVATIO SILDENAFIL
62 REVLIMID LENALIDOMIDE
63 RILUTEK RILUZOLE
64 ROFERON−A INTERFERON ALFA 2A RECOMBINANT
65 SANDOGLOBULIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
66 SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE
67 SIMULECT BASILIXIMAB
68 SPRYCEL DASATINIB
69 SUBCUVIA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
70 SUTENT SUNITINIB
71 TARCEVA ERLOTINIB
72 TASIGNA NILOTINIB
73 TAXOL PACLITAXEL
74 TAXOPROL PACLITAXEL
75 TAXOTERE DOCETAXEL
76 TEMODAL TEMOZOLID
77 THELIN SITAXENTAN SODIUM
78 TORISEL TEMSIROLIMUS
79 TRACLEER BOSENTAN
80 TRISENOX ARSENIC TRIOXIDE
81 TYCERB LAPATINIBE
82 TYSABRI NATALIZUMAB
83 VECTIBIX PANITUMUMAB
84 VELCADE BORTEZOMIB
85 VENTAVIS ILOPROST
86 VIVAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
87 VOLIBRIS AMBRISENTAN
88 YONDELIS TRABECTEDIN
89 ZAVESCA MIGLUSTAT

1. Τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. που έχουν νοσηλευθεί και έχουν ανάγκη τακτικής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της πάθησης τους, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία.
2. Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Φ. ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.
3. Το νοσοκομείο και τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές, με συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των ασθενών-ασφαλισμένων και με το σύνολο της δαπάνης. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να επικολλούν επί της συνταγής τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος. Η συνταγή συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που έκανε τη διάγνωση στο νοσοκομείο και όπου απαιτείται, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του.
4. Η δαπάνη για αγορά των πιο πάνω φαρμάκων βαρύνει τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπολογίζεται με βάση τη χονδρική τιμή του ιδιοσκευάσματος, προσαυξημένη κατά 5%

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στον άμεσο έλεγχο των συνταγών και στην απόδοση του χρηματικού ποσού.

Συνταγές που εκτελούνται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και περιέχουν ιδιοσκευάσματα, που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση, εξοφλούνται στα νοσοκομεία από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».