ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
1 Ιουνίου, 2012
ΠΦΣ:Η ΚΡΙΣΗ-Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΧΑΟΣ
5 Ιουνίου, 2012
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
1 Ιουνίου, 2012
ΠΦΣ:Η ΚΡΙΣΗ-Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΧΑΟΣ
5 Ιουνίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» εδρεύοντος εις το Αμαρούσιο Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
1. Εις το Υπουργείο Οικονομικών (Γραφείο Υπουργού). 
2. Εις το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γραφείο Υπουργού).
3. Εις το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γραφείο Υπουργού).      
—————————————————
            Ως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε φανεί απολύτως ασυνεπείς εις τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει δυνάμει της από 30.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας.
            Ως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ανωτέρω συμβάσεως, έχετε υποχρέωση να καταβάλετε εις το φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η εξόφληση των λογαριασμών από εσάς θα γίνεται εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών από της παραλαβής των λογαριασμών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3965/2011, όπως ισχύουν.
Όμως, παρά τις ανωτέρω αναληφθείσες εκ μέρους σας συμβατικές υποχρεώσεις, δεν έχετε καταβάλει έως σήμερα εις τους φαρμακοποιούς – μέλη μας την αξία των συνταγών που έχουν υποβάλει για λογαριασμό των ασφαλισμένων σας για το μήνα Μάρτιο 2012. Οι οφειλές του Ταμείου σας προς τους φαρμακοποιούς – μέλη μας ξεπερνούν για το ως άνω διάστημα εις το ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (272.000.000) ΕΥΡΩ, ενώ, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των οφειλών σας για το 2011, τα συσσωρευμένα χρέη προς τα φαρμακεία ανέρχονται συνολικά εις το ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000) ΕΥΡΩ.
Η μη καταβολή εκ μέρους σας των οφειλομένων προς τους φαρμακοποιούς, έχει οδηγήσει το σύνολο του κλάδου μας σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ασφυξίας, παντελούς ελλείψεως ρευστότητας και σε αδυναμία λειτουργίας των φαρμακείων. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει το παράδοξο να καλούμαστε να καταβάλουμε εις το Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις συνταγές εκείνες, τις οποίες καθυστερείτε να μας πληρώσετε, καθώς επίσης και τον φόρο εισοδήματος για εισόδημα του παρελθόντος έτους, το οποίο ουδέποτε έχουμε λάβει.
Την οικονομική δυσπραγία μας επιτείνει το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν από εμάς να εξοφλούμε τις παραγγελίες των φαρμάκων είτε τις μετρητοίς – το πλέον σύνηθες – είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, για τα δε φάρμακα υψηλού κόστους οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν να προβαίνουμε σε άμεση εξόφληση αυτών. Και όλα αυτά σε μία εποχή οικονομικής ασφυξίας των φαρμακείων ένεκα της ραγδαίας μειώσεως του τζίρου μας.
Με την ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας θέτετε σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο τους 9.000.000 ασφαλισμένους σας, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουμε και για την οποία είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία να προβούμε εις την προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων.
Με τη στάση και τη συμπεριφορά σας προσπαθείτε να μετακυλήσετε το πρόβλημα από την παράνομη και αντισυμβατική μη καταβολή των οφειλών σας σε εμάς, ωθώντας μας σε σύγκρουση με τους ασφαλισμένους σας και κυρίως με τους πιο οικονομικά αδύναμους.  
Επειδή αρνούμενοι παρανόμως να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας, ωθείτε σε οικονομικό αφανισμό τα φαρμακεία.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
            Σας δηλώνουμε ότι είμαστε εις τη δυσάρεστη θέση να προβούμε, με αποκλειστική υπαιτιότητά σας, εις την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012, μέχρι την εξόφληση όλων των οφειλών του Ταμείου σας προς τα φαρμακεία.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ο αύτη απευθύνεται προς γνώσιν της και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ