ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/06/11 Φ.Σ.Ρ.
30 Ιουνίου, 2011
Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας
16 Ιουλίου, 2011
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/06/11 Φ.Σ.Ρ.
30 Ιουνίου, 2011
Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας
16 Ιουλίου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 01/07/11 Φ.Σ.Ρ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
 -Στις σφραγίδες των οδοντιάτρων που συνταγογραφούν στον ΟΠΑΔ ,δεν απαιτείται
να αναγράφεται η σημείωση: ”ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΠΑΔ”

-Κατά την διαδικασία του ελέγχου των ηλ.συνταγών ,γίνεται αυτόματος διαχωρισμός
των αναλωσίμων ,τα οποία δεν υπολογίζονται στο συν.ποσό γιά την επιβολή rebate .
Tα σχετικά ενημερωτικά έντυπα γιά τις κρατήσεις rebate θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση.
Οι ετήσιες βεβαιώσεις ,γιά το συνολικό rebate ,θα εκδίδονται ,κάθε Ιανουάριο από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αξιοποιηθούν για φορολογικούς λόγους.
-Οι ιδιώτες γιατροί ,δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν σε συνταγολόγια ΟΓΑ ,ή μόνο
να εκδίδουν ηλ.συνταγές .
-Οι νέες τιμές θα ισχύουν καθ ολοκληρίαν ,στο τέλος του μήνα .Μεχρι τότε θα υφίσταται
το καθεστώς παλαιών και νέων τιμών .

Σήφης Σπαντιδάκης