Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Αυγούστου
5 Οκτωβρίου, 2023
Διαδικασία αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων για την περίοδο 2023 -2024
13 Οκτωβρίου, 2023
Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Αυγούστου
5 Οκτωβρίου, 2023
Διαδικασία αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων για την περίοδο 2023 -2024
13 Οκτωβρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Περιγραφή της Παροχής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος(ΟΠΣ) για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους από τον ΠΦΣ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 4246

Προς :Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

 Περιγραφή της Παροχής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος(ΟΠΣ) για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους από τον ΠΦΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από τις βασικές στοχεύσεις της Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης και της λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και των Διανεμητικών Λογαριασμών. Μετά λοιπόν και την ψήφιση του νόμου για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προχωρήσαμε στη διερεύνηση των βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών για την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει, μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισής τους.

Σε συνέχεια των ενημερωτικών τηλεδιασκέψεων το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2023, ενέκρινε την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Η πρόταση εμπεριέχει τις παρακάτω εφαρμογές:

1. «Οικονομική Διαχείριση» με τα παρακάτω υποσυστήματα:

Γενική Λογιστική με δυνατότητα online ενημέρωσης, από όλα τα παρακάτω υποσυστήματα.
Διαχείριση εξόδων (απλογραφικό σύστημα), με αυτόματη ανάρτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων στην διαύγεια και αρχειοθέτηση αυτών με την σφραγίδα της διαύγειας, με αυτόματη δημιουργία ενταλμάτων κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές, ΦΜΥ, κ.λ.π.).
Διαχείριση εσόδων (απλογραφικό σύστημα).
Διαχείριση προμηθειών (με χρήση των κωδικών CPV για την ενημέρωση του ΚΗΜΔΗΣ) με αυτόματη παραγωγή και παρακολούθηση όλων απαραίτητων εγγράφων:

Πρωτογενές αίτημα δαπανών.
Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ποσού δαπάνης, με αυτόματη πρωτοκόλληση και ανάρτηση στην διαύγεια.
Απόφαση έγκρισης προμηθευτή.
Πρακτικό παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών.
Απόφαση έγκριση πληρωμής δαπάνης, με αυτόματη πρωτοκόλληση και ανάρτηση στην διαύγεια.

Διαχείριση μισθοδοσίας για Ν.Π.Δ.Δ.

Προσαρμοσμένο πλήρως στο νέο μισθολόγιο του δημοσίου και για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.
Αυτόματη δημιουργία μισθοδοτικών κινήσεων.
Αυτόματος υπολογισμός αποδοχών – επιδομάτων και κρατήσεων.
Αυτόματη παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων.
Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών.
Αυτόματη δημιουργία εντάλματος και του άρθρου της γενικής λογιστικής.
Αποστολή αρχείου για πληρωμές μέσω τράπεζας.
Αποστολή αρχείου ΑΠΔ.
Αποστολή αρχείου για το ΣΕΠΕ.

Αυτόματη παρακολούθηση και έκδοση προϋπολογισμού, τροποποιήσεων και απολογισμού ανά ΚΑΕ (απλογραφικό σύστημα)
Διαχείριση παγίων.
Διαχείριση τιμολογίων (έκδοση παραστατικών).
Δυνατότητα ψηφιοποίησης όλων των απαραίτητων εγγράφων απ’ ευθείας από scanner.

2.«Μητρώο μελών Φαρμακευτικών Συλλόγων» με τα παρακάτω υποσυστήματα:

Διαχείριση μητρώου φαρμακοποιών, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισύναψη των εγγράφων που προσκομίζει στον ΦΣ.
Διαχείριση μητρώου φαρμακείων, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Σύνδεση φαρμακείων με φαρμακοποιούς, όπου από την φόρμα του φαρμακοποιού θα εμφανίζονται τα φαρμακεία που έχει και το φαρμακείο που φαρμακοποιούς έχει.
Αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης των μελών του ΦΣ με e-mail, sms, viberκλπ

3.«Διαχείριση Διανεμητικών λογαριασμών φαρμακείων» με τα παρακάτω υποσυστήματα:

Καταχώρηση των τιμολογίων ανά ασφαλιστικό ταμείο, που προσκομίζουν οι φαρμακοποιοί στον ΦΣ
Διαβίβαση στοιχείων προς ασφαλιστικά ταμεία.
Ηλεκτρονικές πληρωμές προς τα φαρμακεία, μέσα από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
Πληροφοριακές καταστάσεις σχετικά με τον διανεμητικό λογαριασμό.
Αυτόματη ενημέρωση του λογιστικού συστήματος με τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, από τις παραπάνω καταχωρήσεις.
Οικονομική καρτέλα μελών του ΦΣ, με τα τιμολόγια που εκδίδουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πίστωση) και τις πληρωμές που γίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (χρέωση).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Την δυνατότητα χρησιμοποίησης των παραπάνω εφαρμογών από απεριόριστο αριθμό χρηστών και φαρμακευτικών συλλόγων.
Τις διορθώσεις των αρχείων των εφαρμογών, όπου κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από αίτημα του προσωπικού του οργανισμού.
Τις τροποποιήσεις των εφαρμογών, που προκύπτουν από αλλαγές των διατάξεων, που διέπουν τα ΝΠΔΔ.
Την αποστολή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των εφαρμογών και την εκπαίδευση του προσωπικού του οργανισμού για κάθε νέα έκδοση.
Την παροχή πληροφοριών και οδηγιών μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω διαδικτύου, από υπεύθυνα άτομα της εταιρείας μας, ύστερα από κλήση του προσωπικού του οργανισμού, σε περίπτωση δημιουργίας μικροπροβλημάτων σε θέματα αποριών, διευκρινίσεων, λαθών χειρισμού κ.λ.π. σε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας των εφαρμογών σε περίπτωση βλάβης του  dataserver, που μπορεί να είναι: η επανεγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων win 2008 ή βάσης δεδομένων My SQL ή επανεγκατάσταση των αρχείων ασφαλείας, που τηρεί το θεραπευτήριο και γενικά οτιδήποτε άλλη εργασία χρειάζεται για την επαναλειτουργία του όλου μηχανογραφικού συστήματος.
Εκπαίδευση των χρηστών για όσο διάστημα χρειασθεί
Δυνατότητα μετάπτωσης δεδομένων από την παλιά εφαρμογή, για δεδομένα που εξάγονται σε excel.

 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα χρηματοδοτήσει την πρόταση αυτή με την αγορά των προγραμμάτων λογισμικού και όλα τα αρχικά κόστη εγκατάστασης και εκπαίδευσης σε αυτά.

Για τους Συλλόγους που θα επιλέξουν τη δωρεάν προμήθεια των προγραμμάτων αυτών από τον ΠΦΣ, το ετήσιο κόστος συντήρησης που θα αναλάβουν είναι 500 ευρώ.

Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή αφορά στους Συλλόγους και στους Διανεμητικούς Λογαριασμούς ή και μόνο στους Συλλόγους αν θεωρείτε ότι για τους Διανεμητικούς δεν υφίσταται λόγος αλλαγής των υπαρχόντων προγραμμάτων.

Συνάδελφοι,

Επειδή στόχος μας είναι να λειτουργήσει αυτό το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από 01.01.2024 και δεδομένου ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση, εφαρμογή και μετάπτωση των δεδομένων αλλά κυρίως και για την εκπαίδευση των εργαζομένων για κάθε σύλλογο ξεχωριστά, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν email στο info@pfs.gr στο οποίο να αναφέρεται ότι αποδέχεστε την εφαρμογή αυτή μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ