Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων