Νέα Υπουργική Απόφαση για την προμήθεια Ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλείου στα ιδιωτικά φαρμακεία

ΓΣ ΦΣΛ 12/07/09
2 Ιουλίου, 2009
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΟΓΑ (από το Σήφη Σπαντιδάκη, Πρόεδρο του ΦΣΡ)
22 Νοεμβρίου, 2010
Εμφάνιση όλων

Νέα Υπουργική Απόφαση για την προμήθεια Ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλείου στα ιδιωτικά φαρμακεία

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1902/Β/4-9-09 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237/1-9-2009 σχετική Υπουργική Απόφαση που αφορά την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλείου στα ιδιωτικά φαρμακεία, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3459/06 περί ναρκωτικών.

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237
Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103/25.5.2006).
2) Το π.δ. 312/92 άρθρο 4. (ΦΕΚ Α΄ 157/16.9.1992).
3) Την υπ’ αριθμ. Α6β/5558/4.7.1979, Υπ. Απόφαση όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 2211/4.7.1979 απόφαση.
4) Την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθμ. 6/9.6.2009.
5) Την Πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός διατηρεί υποχρεωτικά στο φαρμακείο του τις κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, δηλαδή:
α) Πέντε (5) φύσιγγες Μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
β) Πέντε (5) φύσιγγες Πεθιδίνης των 0,050 ή 0,100 γραμμαρίων.
2) Καθορίζουμε την ανώτατη ετήσια ποσότητα των κάτωθι ειδών του Κ.Μ.Ν που δύναται κάθε αδειούχος φαρμακοποιός να προμηθεύεται, ως εξής:
α) Δέκα γραμμάρια (10 gr) σκόνης υδροχλωρικής Μορφίνης.
β) Εκατό (100) φύσιγγες υδροχλωρικής Μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
γ) Διακόσιες (200) φύσιγγες υδροχλωρικής Πεθιδίνης των 0,100 ή 0,050 γραμμαρίων.
3) Εξαίρεση από την ανωτέρω ετήσια ποσότητα, αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητούμενη ποσότητα, προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως πασχόντων και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Νομαρχίας.
Τα παραπάνω ναρκωτικά είδη φυλάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ