Πληρωμή 95 % μηνός Ιουνίου
4 Αυγούστου, 2023
Σωτήρια για τη ζωή συμπολίτη μας η παροχή Α’ Βοηθειών από φαρμακοποιό
17 Αυγούστου, 2023
Πληρωμή 95 % μηνός Ιουνίου
4 Αυγούστου, 2023
Σωτήρια για τη ζωή συμπολίτη μας η παροχή Α’ Βοηθειών από φαρμακοποιό
17 Αυγούστου, 2023
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2023

Αρ. Πρωτ. 3528

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα:  «Ενημέρωση για την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών»

 

Βάσει του υπ΄ ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/04.11.2021 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης, έκδοσης και αποζημίωσης των διασυνοριακών συνταγών. Βάσει του εγγράφου, το οποίο επισυνάπτεται, ισχύουν τα κάτωθι:

Παρέχεται με Ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει ενσωματωθεί ήδη στο Εθνικό μας Δίκαιο , η δυνατότητα έκδοσης συνταγής για φαρμακευτικά σκευάσματα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα σε ΕΝΑ κράτος μέλος και η εκτέλεσή της σε ΑΛΛΟ κράτος μέλος.
Οι διασυνοριακές συνταγές δεν αφορούν τη χρήση ευρωπαϊκών εντύπων (ΕΚΑΑ-ΑΜΚΑ) και δεν υποβάλλονται για εξόφληση προς τον ΕΟΠΥΥ. Αν υπάρχουν ΕΚΑΑ-ΑΜΚΑ για τον ασθενή, τότε αυτό συνεπάγεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από Έλληνα γιατρό με τη συνήθη διαδικασία και πληρωμή από τον ασφαλισμένο μόνο της συμμετοχής.
Οι συνταγές αυτές ενδέχεται να έχουν τη μορφή του επισυναπτόμενου Υποδείγματος 1 (το οποίο έχει επεξεργαστεί ο ΕΟΠΥΥ) και να είναι συμπληρωμένες με τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφεται. (Παραδείγματα διασυνοριακών συνταγών οι οποίες έχουν εκδοθεί επισυνάπτονται)
Η δαπάνη αγοράς επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ασφαλισμένο, ο οποίος καταβάλει στο φαρμακείο το σύνολο της δαπάνης και θα λάβει το ποσό που δικαιούται από τον ασφαλιστικό του φορέα αργότερα, αφού συγκεντρώσει και υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας του.
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να εκτελέσουν τη διασυνοριακή συνταγή και να χορηγούν αντίστοιχα, αναλυτική ονομαστική και περιγραφική απόδειξη με το επιμέρους και το συνολικό αντίτιμο της αξίας των χορηγούμενων φαρμάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα διατίμηση στο κράτος που εκτελείται η συνταγή.
Οι φαρμακοποιοί σφραγίζουν, υπογράφουν και αναγράφουν ημερομηνία εκτέλεσης και το ονοματεπώνυμο τους ολογράφως.
Χρόνος εκτέλεσης πέντε ημερών δεν ισχύει για τις συνταγές αυτές.
Οι διασυνοριακές συνταγές εμπίπτουν στους νόμους και τις διατάξεις για την συνταγογράφηση και τη χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο κράτος εκτέλεσης της συνταγής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποκατάστασης από γενόσημα φάρμακα ενώ επίσης όπως προκύπτει από το έγγραφο, δύναται να αναγράφονται και σκευάσματα εκτός θετικής λίστας αφού η συνολική δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο κλπ.

 

H ΗΔΙΚΑ βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής άντλησης και εκτέλεσης των διασυνοριακών συνταγών. Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της ηλεκτρονικής άντλησης και εκτέλεσης τους, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με κατάθεση σχετικής αίτησης για αποζημίωση της δαπάνης που περιλαμβάνει την εκτελεσμένη έντυπη συνταγή, στη χώρα προέλευσής του.

 

Επισυνάπτονται:

Το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ. ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/4-11-2021)
Το υπόδειγμα του ΕΟΠΥΥ για τις διασυνοριακές συνταγές (Υπόδειγμα Ι)
Εικόνες – παραδείγματα διασυνοριακών συνταγών.(Διασυνοριακή 1, Διασυνοριακή 2)

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας.

 

Εκ του ΠΦΣ