Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης περί της υποχρέωσης εγγραφής ατομ. επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης των φαρμακοποιών να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
3 Οκτωβρίου, 2022
Διευκρινίσεις για την μη έκδοση τιμολογίων για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό
4 Οκτωβρίου, 2022
Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
3 Οκτωβρίου, 2022
Διευκρινίσεις για την μη έκδοση τιμολογίων για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό
4 Οκτωβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης περί της υποχρέωσης εγγραφής ατομ. επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης των φαρμακοποιών να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4061

 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης περί της υποχρέωσης εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης των φαρμακοποιών να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 94083/30.9.2022 διευκρινιστικής εγκύκλιου «Εγκύκλιος – Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) έγινε απολύτως αποδεκτό το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3986/27.9.2022 έγγραφο του Π.Φ.Σ. προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα «Μη υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο Επιμελητήριο – παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.», επιβεβαιώθηκε πλήρως η σχετική ενημέρωση που σας είχαμε παρέχει επί του εν λόγω ζητήματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο (την οποία σας κοινοποιούμε) καθίσταται σαφές ότι:

– Τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν δύνανται να είναι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων απαλλασσόμενα πάσης υποχρέωσης.

– Οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων εντάσσονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

– Η αναδρομική αναζήτηση τελών για υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. που εγγράφονται σε αυτό με καθυστέρηση, δεν προβλέπεται από οιαδήποτε διάταξη του νόμου.

– Ουδένα ζήτημα τίθεται περί προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης διατάσσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. όπως:

Προχωρήσουν στη διαγραφή από τα μητρώα των Εμπορικών Επιμελητηρίων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, εκτός αν οι ως άνω ατομικές επιχειρήσεις επιθυμούν να είναι εγγεγραμμένες σε αυτά.
Επιστρέψουν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν αναδρομικώς για εγγραφή σε Εμπορικό Επιμελητήριο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή επιβολής προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ