Διευκρινίσεις από τον ΟΓΑ για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων για μηνιαία θεραπεία

Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων
8 Νοεμβρίου, 2011
Νέες διευκρινιστικές οδηγίες του ΟΓΑ για τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους και την υποβολή των συνταγών.
8 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων
8 Νοεμβρίου, 2011
Νέες διευκρινιστικές οδηγίες του ΟΓΑ για τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους και την υποβολή των συνταγών.
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις από τον ΟΓΑ για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων για μηνιαία θεραπεία

Αριθ. Πρωτ. 41676 6-7-2010

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση για την εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 121/2008 σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων για μηνιαία θεραπεία».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 121/2008 άρθρο 2 παρ. 1 εδάφ. ζ΄, θ΄, ι΄ και παρ. 2 και 3, οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται :

Άρθρο 2 « παρ. 1

ζ. Να μην επαναλαμβάνουν τη συνταγή φαρμάκων , εφόσον από τη δοσολογία που υποχρεωτικά αναγράφεται στη συνταγή και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη συνταγή».

θ. Να αναγράφουν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος στις περιπτώσεις οξέων περιστατικών όταν εκτιμούν ότι η διάγνωση δεν είναι απόλυτα ασφαλής και κρίνουν ότι για το λόγο αυτό δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Περισσότερα της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος και μέχρι δύο συνταγογραφούνται μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο να συνεχιστεί συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς για χρονικό διάστημα, για το οποίο δεν επαρκεί η μία μονάδα και πάντως για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο του ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τη δοσολογία του γιατρού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συσκευασίες που περιέχουν μία δόση, για συσκευασίες ιδιοσκευασμάτων απαραιτήτων για φαρμακοτεχνικές εργασίες, για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές και τις συνταγές με θεραπεία μέχρι μήνα.

ι. Να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιούνται τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου. Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της «επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία.

παρ. 2

Οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος. Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενεσίμων διαλυμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός ιατρός δύναται να αναγράφει πέραν της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος, όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη θεραπείας. Επίσης συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους, συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός, καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας. Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της.

παρ. 3

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί : Για τους ιατρούς του ΕΣΥ καθώς και τους ιατρούς, μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία».

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όταν οι γιατροί συνταγογραφούν για ασφαλισμένους μας, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή, φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η συσκευασία ή οι συσκευασίες που συνταγογραφούνται για μηνιαία θεραπεία δεν καλύπτουν με ακρίβεια τη θεραπεία μηνός (30 ημέρες), αλλά λιγότερο π.χ. 4 εβδομάδες (28 ημέρες), να μη συνταγογραφούν επιπλέον εμβαλάγια για να καλύψουν το υπολειπόμενο διάστημα των 2-3 ημερών του μήνα (γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται υπέρβαση της θεραπείας μηνός), αλλά να συνταγογραφούν για διάστημα μέχρι θεραπεία μηνός (δηλαδή για διάστημα που πιθανόν να υπολείπεται του μήνα κατά 2-3 ημέρες) σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα και τη συσκευασία του φαρμάκου π.χ. συσκευασία φαρμάκου με 28 tb και δοσολογικό σχήμα 1Χ1 (για χρόνια αγωγή), θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνο ένα εμβαλάγιο για μηνιαία θεραπεία (θεραπεία τεσσάρων εβδομάδων). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων οι γιατροί μπορούν να εκδίδουν, ως αναφέρεται ανωτέρω, «τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή».

Για τον Κλάδο ΙΑ΄ Φαρμακευτικής κής Περίθαλψης

Σταυρούλα Μανωλακάκη