ΟΓΑ, Όλες οι συνταγές μόνο ηλεκτρονικά από 14/09/11
8 Νοεμβρίου, 2011
Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Ε. 22/10/10
8 Νοεμβρίου, 2011
ΟΓΑ, Όλες οι συνταγές μόνο ηλεκτρονικά από 14/09/11
8 Νοεμβρίου, 2011
Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Ε. 22/10/10
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινήσεις του ΤΑΠΟΤΕ για τις νέες διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ: Νέες Διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας   Α.Π. 53093/29206/Δ3/10-6-2010
Σας ενημερώνουμε για τα εξής:
• Στο ΦΕΚ 66/11-5-2010, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3846/2010, όπου :
1. Στο άρθρο 32, στην §2:
“Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150€, δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό.”
Το ποσό των 150€ αντιστοιχεί στη συνολική αξία των φαρμάκων κάθε συνταγής.
2. Στο άρθρο 32, στην §6:
‘’Συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αρμόδιου ιατρού που συνυπογράφει δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό.’’
Επομένως συνταγές ιατρών στις οποίες δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ τους δεν θα εκτελούνται από τους φαρμακοποιούς, σύμφωνα με το ΦΕΚ.
• Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ42000/οικ.13094/1592/18-5-10 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρονται τα εξής :
“Σας κάνουμε γνωστό ότι τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που φέρουν ταινία γνησιότητας ‘’ΚΑΦΕ’’ χρώματος, ως ανήκοντα στην κατηγορία των φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.), σύμφωνα με την αριθ. 0-502/10η/17-6-08 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ και την αρ. 46986/14-7-08 εγκύκλιο του ίδιου οργανισμού, από 20-5-2010 δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατόπιν τούτου, συνταγές στις οποίες περιέχονται φάρμακα της ανωτέρω κατηγορίας δεν θα εξοφλούνται στους φαρμακοποιούς από τους φορείς σας.”  
Στο ΦΕΚ 740/28-5-10, Τεύχος Β, έχει δημοσιευτεί η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 η οποία εμπεριέχει τον αναλυτικό κατάλογο των ανωτέρω μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
• Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ80000/οικ.11385/1394/30-4-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα κάτωθι :
“Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων, για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ως εξής :

1    ALIMTA 31  LUCENTIS 61  REVATIO
2    ANZEMET 32  MABCAMPATH 62  REVLIMID
3   ARANESP 33  MABTHERA 63  RILUTEK
4   AVASTIN 34  MACUGEN 64  ROFERON-A
5   AVONEX 35  MIRCERA 65  SANDOGLOBULIN
6   BEROMUN 36  MYFORTIC 66  SANDOSTATIN  LAR
7   BETAFERON 37  MYOCET 67  SIMULECT
8   CAELYX 38  NAVELBINE 68  SPRYCEL
9   CAMPTO 39  NEORECORMON 69  SUBCUVIA
10   CERTICAN 40  NEULASTA 70  SUTENT
11   COPAXONE 41  NEXAVAR 71  TARCEVA
12   CYMEVENE 42  OCTAGAM 72  TASIGNA
13   ENBREL 43  ORENCIA 73  TAXOL
14   EPREX 44  OVAPAC 74  TAXOPROL
15   ETHYOL 45  PACLITOL 75  TAXOTERE
16  FLEBOGAMMA 46  PACLITAXEL/GENERICS 76  TEMODAL
17  GAMMAGARD SD 47  PACLITAXEL/HOSPIRA 77  THELIN
18   GRANOCYTE 48  PACLIXEL 78  TORISEL
19  GRANULOKINE 49  PATAXEL 79  TRACLEER
20   HEPSERA 50  PAXENE 80  TRISENOX
21   HERCEPTIN 51  PAXENE   PACLITAXEL 81  TYCERB
22   HUMIRA 52  PEGASYS 82  TYSABRI
23   HYCAMTIN 53  PEGINTRON 83  VECTIBIX
24  INTRAGLOBIN F 54  PENTAGLOBIN 84  VELCADE
25   INTRATECT 55  PROGRAF 85  VENTAVIS
26   INTRONA 56  RAPAMUNE 86  VIVAGLOBIN
27   KEPIVANCE 57  REBIF 87  VOLIBRIS
28   KINERET 58  REMICADE 88  YONDELIS
29   KIOVIG 59  REMODULIN 89  ZAVESCA
30   LEUSTATIN 60  RETACRIT    

Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.
…Η συνταγή συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που έκανε τη διάγνωση σε Κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και όπου απαιτείται συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου.
…Σε περίπτωση μη δυνατότητας χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του ως άνω καταλόγου από το φαρμακείο του Νοσοκομείου, τίθεται επί της συνταγής η ένδειξη “στερείται” με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Φαρμακοποιού του Νοσοκομείου που απευθύνεται ο ασθενής καθώς και τη σφραγίδα του Κρατικού Νοσοκομείου και στη συνέχεια η συνταγή εκτελείται σε ιδιωτικό φαρμακείο συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα ως άνω δικαιολογητικά, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου ασφαλισμένου.   
Τα ιδιωτικά φαρμακεία που εκτελούν συνταγές με την ένδειξη “στερείται”, χρεώνουν στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του καταλόγου με την τιμή προμήθειάς τους (νοσοκομειακή τιμή) προσαυξημένη κατά το θεσμοθετημένο ποσοστό κέρδους τους πλέον του ΦΠΑ. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές με επικολλημένες τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών-ασφαλισμένων ανά ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης…” 
     
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
     
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ