Συμψηφισμός οφειλών φαρμακοποιών προς το δημόσιο με ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον ΟΠΑΔ

Διευκρινήσεις των ρυθμίσεων του ν.3918/2011 για δοσολογίες και κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων
16 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων
16 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Συμψηφισμός οφειλών φαρμακοποιών προς το δημόσιο με ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον ΟΠΑΔ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1124/27-5-2011 του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με τις Τοπικές ΥΠΑΔ, δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς την ΔΟΥ (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) με συμψηφισμό των ανεξόφλητων δαπανών που έχουν υποβληθεί από φαρμακοποιό στην αρμόδια τοπική ΥΠΑΔ.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
• Η Τοπική ΥΠΑΔ εκδίδει αναλυτική κατάσταση για τις ανεξόφλητες δαπάνες του φαρμακοποιού που του οφείλει.
• Ακολουθεί αίτηση προς την αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση Βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο του ενδιαφερόμενου Φαρμακοποιού, με επισύναψη της αναλυτικής κατάστασης των απαιτήσεων του που ήδη έλαβε από την ΥΠΑΔ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1124/27-5-2011.
• Την Βεβαίωσης οφειλής που θα χορηγήσει η ΔΟΥ προσκομίζεται στην αρμόδια ΥΠΑΔ έτσι ώστε να προχωρήσει στον συμψηφισμό.
Λόγω της σχετικής χρονικής καθυστέρησης της παραπάνω διαδικασίας καλό είναι  εάν πρόκειται για άμεση επείγουσα τακτοποίηση ληξηπρόθεσμης δόσης ή προκαταβολής αυτή να μην βασίζεται στον παραπάνω διακανονισμό, αλλά οι επόμενες δόσεις μόνο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΟΛ : 1124/27-5-2011
ΑΔΑ: 4Α36Η-ΑΟ
ΦΕΚ 1066 τ.Β/31.05.201
1
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το δημόσιο
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 (και ιδίως της παραγράφου 8) ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), το άρθρο 25 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α), το άρθρο 18 ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’), και το άρθρο 28 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α).
2. Την Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β71999), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α’), όπως ισχύουν.
4. Τη Δ6Α 1142500 ΕΞ /26.10.2010, ΦΕΚ Β’ 1725/03.11.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Δ. Κουσελά.
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των εσόδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής.
1) Στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ΑΎ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ2134 Β71999), όπως ισχύει, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ν. 1882/90 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
2) Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και
β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.
Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.
Άρθρο 2
Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής.
Οι φορείς, οι Υπηρεσίες και τα πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β71999), ενώ ισχύουν οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για το αποδεικτικό ενημερότητας στο άρθρο 3 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής.
Η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης οφειλής προς το Δημόσιο και περιεχόμενο αυτής.
1. Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται ύστερα από αίτηση προς την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή αυτή και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου. Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί από :
α) την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
β) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί,
γ) από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί την μεταβίβαση ακινήτου, δ) από τον ίδιο τον οφειλέτη μετά από αίτησή του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.
Επιπροσθέτως, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται και οίκοθεν από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αυτό δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.
2. Η αίτηση αυτή περιέχει:
α) Για Φυσικό Πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
β) Για Νομικό Πρόσωπο: επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ.
γ) Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί και το ακριβές ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς) που θα εισπραχθεί εάν αφορά εξόφληση τίτλου πληρωμής ή το ποσό του τιμήματος που θα αναγραφεί επί του συμβολαίου εάν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου καθώς και το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί.
3. Περιεχόμενο της βεβαίωσης οφειλής.
α) Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ” με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου που το εκδίδει και της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογουμένου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολογράφως, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον αύξοντα αριθμό της βεβαίωσης, τον σκοπό για τον οποίο αυτή εκδίδεται καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος της, ολογράφως.
β) Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.
γ) Στην βεβαίωση οφειλής αναγράφονται :
Για τα φυσικά πρόσωπα, τα βεβαιωμένα ατομικά χρέη καθώς και βεβαιωμένα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ή / και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
Για τα νομικά πρόσωπα ή τις Ενώσεις προσώπων καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
Οι βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί στην αίτησή του από τον οφειλέτη.
4. Ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή του Δικαστικού τμήματος του Τελωνείου, κατά περίπτωση, υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά ή στο σύνολο τους τις εκδοθείσες βεβαιώσεις, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησής τους.
5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των βεβαιώσεων, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των ΔΟΥ και των Τελωνείων, καθώς και την έγκαιρη απόδοση στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία των χρημάτων.
6. Οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλών εκδίδεται και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου και το αντίγραφο επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών.
Δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλών.
7. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της, αλλά αυτή ακυρώνεται με πράξη του προϊσταμένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.
8. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία από τον φορέα που παραλαμβάνει την βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από την μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.
Για την απόδοση τυχόν εναπομείναντος ποσού που αποδίδεται στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας του δικαιούχου.
Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου τότε από το προϊόν του τιμήματος πρέπει να εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Το ποσό πρέπει να αποδοθεί στην εκδούσα την βεβαίωση υπηρεσία, από τον συμβολαιογράφο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του συμβολαίου.
Άρθρο 5
Χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία.
α) Για οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. εκδίδεται μία βεβαίωση για όλες συνολικά τις οφειλές, κατόπιν συνεννοήσεως των Δ.Ο.Υ., από την Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης και στην οποία υφίσταται βεβαιωμένη οφειλή. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τις οφειλές βεβαιωμένες στα Τελωνεία.
β) Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση τα αποδιδόμενα ποσά πιστώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90, τ. Α’, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
Επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης οφειλής προς το Δημόσιο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δ. Κουσελάς