Οδηγίες και διατάξεις τήρησης του βιβλίου προχορήγησης φαρμάκων
29 Οκτωβρίου, 2011
Νέος κατάλογος φαρμάκων (υψηλού κόστους) που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία
29 Οκτωβρίου, 2011
Οδηγίες και διατάξεις τήρησης του βιβλίου προχορήγησης φαρμάκων
29 Οκτωβρίου, 2011
Νέος κατάλογος φαρμάκων (υψηλού κόστους) που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία
29 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Νέα Αγορανομική Διάταξη

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.3

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει και αντικατάσταση του άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.784/78, το Ν.1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/29.9.1991), το Ν.1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991), το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν.3408/05 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.05), το Ν.3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το Ν.3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) και το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010).
3. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ Α298) «Αγορανομικός Κώδικας».
4. Το Π.Δ. 397/88 “Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου” όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
5. Το Π.Δ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής  Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Ν.2026/92, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.
8. Τον  Ν.3408/05,  Άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).
9. Το Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06.08.04) «Θέματα Δημόσιας Διοίκησης».
10. Την Α.Δ. 07/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/2009 και 2/2010.
11. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της Α.Δ.7/09  που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της ομαλής εμπορίας-διακίνησης-διάθεσης του είδους.
12. Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010, λόγω κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί μεταβατική ρύθμιση με προσωρινή διαμόρφωση των τιμών χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων, δεδομένου ότι:
α) Από το με αρίθμ.Α3/1087/27-4-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, περί έρευνας τιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας τετραετίας και με βάση τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλότερων τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε., προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, έχουν τιμή κατά πολύ ανώτερη από αυτή που έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Υφίσταται ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας, λόγω του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και της Εθνικής Οικονομίας.
γ) Από το με αριθ. πρωτ. 774/16-03-2010 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, προκύπτει ότι η ανωτέρω ένωση προτείνει και αποδέχεται μειώσεις των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων της τάξεως του δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
13. Την από 29/4/10 με Αρ.Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 50922 σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε 
ΑΡΘΡΟ 1

Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009

1. Η παράγραφος 4, του εδ.α, του αρ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών. Η τιμή αυτή είναι η χονδρική μειωμένη κατά 13%. Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010).»

2. Στο αριθ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010), προστίθεται η παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ.2, του αρ. 12, του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010) η λιανική τιμή πώλησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους δικαιούχους είναι η νοσοκομειακή τιμή, στην οποία προστίθεται το νόμιμο κέρδος του φαρμακοποιού και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).
Τα φάρμακα αυτά χρεώνονται από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) στην χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.»

3. Στο αρ. 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3, του άρθρου 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010), η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.»

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικατάσταση του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 02/2010

α) Από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας Διάταξης στον Ημερήσιο Τύπο μέχρι την έκδοση του επόμενου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων από αυτό που ακολουθεί το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί βάσει της παρούσας και το τυχόν διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί κατά τη διάταξη της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου, διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων ως εξής:

Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης Ποσοστό Μεταβολής Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιμής όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης
Από 100,01€ και άνω -27%
Από 50,01€ έως 100 -25%
Από 20,01€ έως 50€ -23%
Από 5,01€ έως 20€ -20%                 
Από 1,01 έως 5€ -3%
Από 0 έως 1€ 0%

β) Η ανωτέρω ρύθμιση του εδαφίου α΄ δεν εφαρμόζεται ως προς τα ορφανά φάρμακα και τα προϊόντα από παράγωγα αίματος. Για τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα, η μέθοδος καθορισμού τιμής, όσο και η ίδια η τιμή τους  θα προκύψει μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
γ) Εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του Δελτίου Τιμών, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση θεραπείας συνοδευόμενη από αποδεικτικά κοστολογικά στοιχεία.
δ) Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και είκοσι (20) ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας αγορανομικής διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 3

Η παρούσα Α.Δ. να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επομένη της ανακοίνωσης της στον Ημερήσιο Τύπο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
        ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ